Iniön osavuosiasukkaat ry

Hallituksen kokous 15.7.2020

11.8.2020

Styrelsemöte 15.7.2020
Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
Protokoll 2/2020
fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 15.7.2020 i Bodgård, Norrby
Närvarande: Anitta Pentinmikko, Heidi Paatero, Sinikka Leino, Aleksis Carlander, Birgitta
Jalander Elisabeth Dahla.

 1. Ordförande Anitta Pentinmikko öppnade mötet kl 15:31 och konstaterade det vara
  beslutsfört.
 2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
  Viceordförande Heidi Paatero, sekreterare Elisabeth Dahla.
  Kassörskapet: löpande ärenden sköts av Heidi Paatero, som har koderna till
  bankkontot. Heidi tog upp tanken på att ytterligare en person borde ha tillgång till
  koderna, vilket kan vara ett diskussionsämne på nästa styrelsemöte.
  Utom styrelsen är Ralf Nyman ansvarig för webbsidan, e-posten och Facebook.
  Handhavandet och skötseln av medlemsregistret diskuteras vid nästa styrelsemöte.
 3. Strävar till att hålla följande styrelsemöte i september. Närmare tidpunkt fastslås
  senare.
 4. Mötet avslutades kl 15:48.

Vuosikokous 15.7.2020

11.8.2020

Plats: Bodgård, Norrby, Iniö
Närvarande: 20 medlemmar

§1 Ordförande Heidi Paatero öppnade mötet kl. 14.05.
§2 Till mötesordförande valdes Heidi och till mötessekreterare Hans Mecklin. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Elisabeth Dahla och Arja Piispa.
§3 Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och därmed beslutfört.
§4 Föredragningslistan godkändes.
§5 Styrelsens förslag till Årsberättelse för år 2019 presenterades.
Årsberättelsen godkändes.
§6 Bokslutet för år 2019 genomgicks. Det godkändes. Bokslutet uppvisar ett
underskott på 26,93 €. Föreningens tillgodohavande vid årsskiftet var
3621,50 €. Revisionsberättelsen upplästes.
§7 Styrelsen och de övriga bokföringsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.
§8. Medlemsavgiften för år 2021 höjdes till 20 €/1 € (18 €/1 € år 2020).
§9 Budgetförslag: traditionsenligt eftersträvas nollbudget.
Verksamhetsplan: bl.a. INIÖiten 2021. Förfrågan bland medlemmarna vad
INIÖiten skall innehålla.
§10 Förrättades val av ordförande och styrelsemedlemmar i tur att avgå.
Ordförande: Anitta Pentinmikko (ett årigt mandat).
Ordinarie medlemmar: Heidi Paatero (2 årigt mandat), Sinikka Leino (2
årigt mandat), Birgitta Jalander (1 årigt mandat), Elisabeth Dahla
(1 årigt mandat).
Suppleanter: Aleksis Carlander (2 årigt mandat) Tarja Pennanen (1 årigt
mandat). Styrelsens mandattid är mellan två årsmöten.

§11 Till revisorer valdes Eija Kajander och Seppo Bruun med Elsa Bruun och
Pirkko Kivelä som suppleanter.
§12 Valnämndens uppgifter sköts av styrelsen.
§13 Övriga ärenden:
1) Till hedersmedlemmar utnämndes Hans Mecklin och Elisabeth Dahla.
Årsmötet tackade dem för långt och förtjänstfullt arbete i föreningen.
2) Lidia Lehtonen anmälde intresse att fungera som föreningens fotograf.
§14 Mötet avslutades kl. 15.10.

Efter mötet bjöd föreningen på kaffe med gott bröd, som Bodgårds personal
fixade. Därefter fick vi under sakkunnig guidning se block- och isvägsmuseerna.
Tack till Bodgårds personal Jukka Torikka & Gun-Viol Toivo.


Ordförande Heidi Paatero Sekreterare Hans Mecklin

Hallituksen kokous 6.3.2020

8.5.2020

Protokoll 1 / 2020
fört vid föreningens styrelsemöte fredagen den 6 mars 2020 i Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Anitta Pentinmikko, Tarja Pennanen

 1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 18.00 och konstaterade att det var beslutfört.
 2. Anmälningsärenden: Heidi och Birgitta deltog i Skärgårdshavets vinterträff i Korpoström 28.2.
 3. Årsberättelsen genomgicks och godkändes med komplettering vad beträffar föreningens material, som nu finns utspritt på olika ställen.
 4. Bokslutet genomgicks och godkändes. Det hade uppgjorts av Merja Koskinen, som enligt hörsägen var mycket nöjd över hur bokföringen skötts. Tacken går till Heidi!
  Bokslutet utvisar en förlust på 26,93 €. Våra tillgångar var vid årsskiftet 3621,50 €.
 5. Medlemsfrågor
 • 3 personer har sökt medlemskap från hösten 2019. De införs i medlemsregistret.
 • 3 medlemmar har år 2019 meddelat att de avgår. 2 medlemmar har avlidit. De stryks ur medlemsregistret.
 • lista över obetalda medlemsavgifter genomgicks. 2 medlemmar, som inte betalt sin
  medlemsavgift de senaste två åren, ströks ur medlemsregistret. Några kontaktas med en förfrågan om fortsatt medlemskap.
  Listorna bifogas protokollet.
  Ralf Nyman har uppdaterat vårt medlemsregister i form av excel-tabell. Vår nya medlemssekreterare Linnéa Nyman tar över skötseln av registret. Endast styrelsen har tillgång till registret.
 1. INIÖitens redaktion redogjorde för i vilket läge INIÖiten 2020 är. Material finns och annonser skall ingå på två sidor av totalt 36. Aboprint sköter ombrytning, tryckning och postning i kuvert till en nettokostnad av ca 1200 €.
 2. Sommarens program:
 • Årsmöte föreslås till onsdagen den 15.7 kl. 14 i Bodgård med besök i block- och isvägsmuseet. Hasse kontaktar stället.
 • Guidad vandring på kyrkogården del 3 föreslås till onsdagen den 8.7 kl. 14. Hasse kontaktar Inga-Lill
 • Utfärd till Keistiö med besök på Braskas gård och insjön Friskan föreslås till tisdagen den 21.7. Färja kl. 13 från Dalen. Samling i Keistiö vid färjeläget kl. 13.15.
 • Ralf Nyman har meddelat om att dans ordnas på danslaven i Kolko torsdag 23.7 med musik av Maria Kalaniemi. Vår förening kan vid behov hjälpa med Marias transport i retur från Kolko till Kannvik. Hasse är kontaktperson.
 1. Medlemsbrev utskickas i månadsskiftet mars-april per e-post – brevledes till dem, som saknar e-post. Info om medlemsavgift och betalningsuppmaning skall ingå i brevet.
  Referensnummer skall tas i bruk i samband med medlemsavgifternas betalning. Det minskar bank-kostnaderna. Heidi skriver brevförslaget, som styrelsen tar ställning till.
 2. Diskuterades den kommande styrelsens sammansättning, då ordf. Heidi och sekr. Hans avgår i sommar från styrelsen. Medlemsbrevet skall innehålla en önskan om aktivitet i bl.a. styrelsen. Styrelsen kommer på årsmötet att föreslå Elisabeth och Hasse till
  hedersmedlemmar. Ia och Hasse anmälde jäv vid denna del av punk 9.
 3. I Iniö planeras en Dora-bänk för att hedra minnet av Dora Siivonen från Lammholm. Styrelsen hade inget att anmärka mot detta också om andra personer kunde vara värda
  en bänk.
 4. Mötet avslutades kl. 19.45

Ordförande:____________ Vid protokollet: ____________
Heidi Paatero Hans Mecklin

Hallituksen kokous 6.11.2019

24.11.2019

Protokoll 3 / 2019
fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 6.11.2019 på Arbis i
Helsingfors.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander, Anitta Pentinmikko, Tarja Pennanen, Arja Piispa.

Lue lisää »

Vuosikokous 10.7.2019

24.7.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Årsmötesprotokoll

från föreningens stadgeenliga årsmöte onsdagen den 10.7.2019.

Lue lisää »

Hallituksen kokous 14.11.2018

8.12.2018

Protokoll 3 / 2018

fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 14.11.2018 i Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors. Lue lisää »

Hallituksen kokous 14.7.2018

2.8.2018

Protokoll 2 / 2018

fört vid föreningens styrelsemöte lördagen den 14.7.2018 Lue lisää »

Vuosikokouspöytäkirja 12.7. 2018

2.8.2018

Plats: Ungdomslokalen Heimgård, Söderby, Iniö
Närvarande: 16 medlemmar Lue lisää »

Hallituksen kokous 2.11.2017

14.11.2017

Protokoll 3 / 2017
fört vid föreningens styrelsemöte torsdagen den 2.11.2017 Lue lisää »

Hallituksen kokous 18.7.2017

16.9.2017

Protokoll 2 / 2017

fört vid föreningens styrelsemöte tisdagen den 18.7.2017 Lue lisää »