Iniö deltidsboende rf

Skjutning med eldvapen

På midsommardagen 2009 hörde skottlossning på en av holmarna invid en livligt trafikerad farled. Polis tillkallades och fann att det rörde sig om skeetskjutning.

Åtminstone en gång tidigare har en liknande incidens förekommit på en annan holme. Vi frågade vilka regler som gäller och så här svarade överkommissarie Kenneth Ramström (utdrag från hans e-postmeddelande). Nämnas kan vidare att i Iniö finns en jaktklubb vars ordförande är Jörgen Blomqvist. Jaktklubben har en egen skeetbana.

”Tack för ditt mejl. Med hänvisning till dina frågor kan kort konstateras, att all form av att förorsaka fara med skjutvapen är straffbart enligt 44 kap. 12 § strafflagen. Nämnda paragraf är rubricerad ´Ovarsam hantering´ och enligt den skall en person, som uppsåtligen eller av oaktsamhet förorsakar fara med skjutvapen, dömas till böter eller fängelse upp till 6 månader.

Det finns alltså inte speciella stadganden för var och när eller hur man får använda skjutvapen, utan endast när det inte är tillåtet, utan att definera några avstånd eller överiga förhållanden. Undantaget är endast 25 § jaktlagen, som stipulerar, att djur inte får skjutas på närmare håll än 150 meter från en sådan byggnad i vilken någon bor utan uttryckligt tillstånd av byggnadens ägare eller innehavare. Men för jakt gäller naturligtvis också, att man inte får förorsaka fara i allmänhet.

Det är alltså alltid en bedömingsfråga när fara förorsakas. Det skall dock sägas, att det är ytterst sällan det går att använda ett skjutvapen utanför skjutbana på ett sätt, som inte förorsakar fara. Man måste komma ihåg, att tex. kulbanan från ett miniatyrgevär kan överstiga en kilometer. Kulan måste alltså alltid på ett säkert sätt fångas upp, ifall den inte träffar målet. Annars förorsakar man fara. Bestämmelserna är noggranna då det gäller höjden av skyddsvallar då det gäller godkända skjutbanor, men de kan förstås inte tillämpas på skjutande på andra ställen.

Enligt 3 § ordningslagen är det också förbjudet att störa den allmänna ordningen på allmän plats genom att tex. skjuta, fastän man inte skulle förorsaka fara. Enligt 17 kap 13 § strafflagen är det även förbjudet att föra oljud på annan än allmän plats. Detta rubriceras som ofog och bestraffas enbart med böter, om det inte bestäms strängare straff på något annat ställe i lag.”

Vidare skriver Ramström:

”Så som jag berättade i mitt svar från i går, får man inte idka jakt på närmare håll än 150 m från bebott hus utan ägarens eller innehavarens tillstånd. På egen tomt kan man alltså jaga närmare än så. Jaktlagen 25 § säger, att ”djur inte får skjutas”, vilket väl skall tolkas så, att endast skjutandet är förbjudet. Och att det inte är förbjudet att röra sig med vapen närmare än så, förutsatt fortfarande att man har jakträtt på området. Har man inte det, måste vapnet vara oladdat i fodral.

Det är tillåtet att jaga endast på sådant land- eller vattenområde där man har jakträtt. Jakträtt har områdets ägare. Jakträtten kan hyras ut till någon annan, mot eller utan vederlag.”