Iniö deltidsboende rf

Muddring

Det har uppstått en del oklarheter kring hur man skall gå till väga om man önskar muddra vid sin strand. Följande anvisningar finns på miljöministeriets hemsida www.ymparisto.fi.

Tumregeln är att senast en månad innan muddringen inleds göra en anmälan till den lokala miljöcentralen (i Iniö betyder det Sydvästra Finlands miljöcentral). Till anmälan skall en utredning angående muddringsmetoden bifogas. Efter detta kan miljöcentralen avgöra ifall arbetet kan inledas på framlagt sätt eller om miljölov krävs. Arbeten utförda utan miljöcentralens godkännande kan i värsta fall leda till besvär och rättsliga följder.

Muddring innebär alltid en risk för miljön. Följderna kan bl.a betyda grumligare vatten, att närsalter frigörs från bottensedimentet och upplöses i vattnet, en förstöring av fiskarnas lekplatser, erosion och en allmän förfuling av miljön.

Också grannar och andra användare berörs av muddringen, så även vid mindre ingrepp bör grannar och vattenägare höras i god tid innan man sätter igång. Det är alltid beställaren av muddringen som står för konsekvenserna, så det lönar sig att kontakta och höra med sakkunniga redan i planeringsstadiet.

Följande bör tas i beaktande, då man planerar att muddra:

  • Vart skall jord- och bottenmassorna skyfflas? Man skall ovillkorligen förhindra att massorna rinner tillbaka i havet igen, t.ex. med regnvattnet.
  • Man bör, med hjälp av t.ex. bommar, förhindra att växtlighet och annat som flyter upp i samband med muddringen driver iväg.
  • För att minimera de negativa följderna bör man inte muddra under semestersäsongen. Lämpliga tidpunkter för muddring är på hösten och tidigt på våren.
  • Kontakta den lokala miljöcentralen.