Iniö deltidsboende rf

Bränn brasan tryggt

Som öppen eld avses vid sidan om en brasa också en sådan eld som kan sprida sig antingen via markvegetationen eller genom gnistor. Bl.a. de s.k. engångsgrillarna betraktas som öppen eld, likaså sådana grillkonstruktioner som lätt kan stjälpa.

Att uppgöra öppen eld då det råder varning för skogsbrand är straffbart (Räddningslagen 6§). Den som tänder den öppna elden är ansvarig för eventuella påföljder. Också om inte varning för skogsbrand råder bör man iaktta försiktighet och ta terrängen i betraktande. Om man märker att någon inte har följt direktiven kan man göra en anmälan till 112, som då kontaktar den lokala brandkåren som i sin tur vid behov för saken vidare till polisen.

Man bör fästa uppmärksamhet vid vindriktningen och undvika att tända en brasa därifrån det blåser inemot land. Släckningsmaterial bör finnas till hands, vilket vid kusten normalt innebär ämbar. Givetvis får man inte lämna en brasa oövervakad.

Öppen eld får inte tändas utan markägarens tillstånd.
Man får inte tända en brasa om den kan förorsaka olägenhet för grannen.

Man bör inte bränna en brasa på berget eftersom den förorsakar förfulande sprickor.