Iniön osavuosiasukkaat ry

Hallituksen kokous 14.7.2016

Protokoll 2 / 2016
fört vid föreningens styrelsemöte torsdagen den 14 juli 2016 i Snäckan, Norrby.

Närvarande: Heidi Paatero (ordf), Birgitta Jalander, Hans Mecklin (sekr), Pyre Wichmann

§1 Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 16.10 och konstaterade att det är beslutfört

§2. Anmälningsärenden

1) Deltidsboendekommittémöte i maj – Birgitta deltog. Hon har per e-post lämnat

rapport till styrelsen. Bl.a. lovade Stadsdirektören leverera en lista på vad den höga fastighetsskatten används till.

2) Seminarium om skärgårdstrafiken i Åbo 15.6 – Heidi och Hasse deltog. Vardera har lämnat sin rapport från seminariet till styrelsen.

§3. Årsmötets saklista:

– årsberättelsen dupliceras, uppläses inte
– bokslutet dupliceras och revisionsberättelsen uppläses. Konstaterades att
INIÖiten gett oss stora utgifter. Framdeles söks tryckeri i Helsingfors för att få ner postkostnader.

– medlemsavgiften för år 2017 föreslås till 18 €/ 1 €

– valkommittén har utarbetat förslag till nästa års styrelse

– stadgeändring presenteras på årsmötet, dupliceras

– Birgitta och Heidi sköter trakteringen vid årsmötet. Kaffebröd för 30 personer beställs av Lola

– efter årsmötet kl. 18 visas filmen ”Över fjärden är himlen hög”, Pyre ansvarar

§4. Iniö områdesnämnd har sammanställt en enkät, som finns att få i Handeln och på nätet.

Föreningens medlemmar uppmanas svara på enkäten.

§5. Fotoutställningens utgifter: Hasse hade sammanställt sina utgifter för utställning med vernissage. Alla som har haft utgifter ombeds sammanställa dem och skicka till Heidi.

Räkningen skickas till Pirjo med påpekande att det gäller utställningen.

§6. Spelmanskonserten: Halsbrytarna från Helsingfors kommer till Snäckan kl. 16.30. Då bjuds de på kaffe med smörgås som Heidi och Birgitta sköter. 25 smörgåsar beställs av Lola.

§7. Nästa styrelsemöte blir den nya styrelsens konstituerande möte och hålls i Snäckan omedelbart efter årsmötet.