Iniön osavuosiasukkaat ry

Vuosikokous 18.7.2016

Plats: Snäckan, Norrby, Iniö
Närvarande: 13 medlemmar

§1 Ordförande Heidi Paatero öppnade mötet kl. 16.15. De närvarande
presenterade sig.

§2 Till mötesordförande valdes Heidi och till mötessekreterare Hans Mecklin.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Elisabeth Dahla, Harri
Markkula (§1 – §8), Kirsi-Marja Kuivalainen (§9 – §15).

§3 Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och därmed beslutfört.

§4 Föredragningslistan godkändes.

§5 Styrelsens förslag till Årsberättelsen för år 2015 upplästes och godkändes.

§6 Bokslutet för år 2015 var duplicerat och genomgicks. Det godkändes. Bokslutet uppvisar ett underskott på 454,32 €, vilket främst beror på tidningen INIÖiten. Föreningens tillgodohavande vid årsskiftet var 1596,35 €. Revisionsberättelsen upplästes.

§7 Styrelsen och de övriga bokföringsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

§8. Medlemsavgiften för år 2017 höjdes till 18 € / 1 € (tidigare 14 € / 1 €).

§9 Budgetförslag: Nollbudget eftersträvas.
Verksamhetsplan: Vid mötet framkastades några förslag till verksamhet nästa säsong – Trafiken, fastighetsskatten hög, info om byggnadsordningens förändring, bröderna Carlanders program (snickeri, musik), danskurs, fiskfilering, trävirkesförsäljning till socknen, Iniö områdesnämnds enkät, utfärd inom socknen med guidning,

§10 Förrättades val av ordförande och styrelsemedlemmar i tur att avgå.
Ordförande: Heidi Paatero (ett årigt mandat)
Ordinarie medlemmar: Birgitta Jalander (1 år kvar), Maria Ekqvist (1 år
kvar), Hans Mecklin (2 årigt mandat), Pyre Wichmann (2 årigt mandat).
Suppleanter: Anne-Marie von Kraemer (1 år kvar), Anitta Pentinmikko (2
årigt mandat).
Styrelsens mandattid är mellan två årsmöten.

§11 Till revisorer valdes Kaija Hilke och Arja Kindberg med Hannu Hilke och Aleksis Carlander som suppleanter.

§12 Till valnämnd utsågs Ragnvald Davidsson, Elisabeth Dahla och Birgitta Jalander (sammankallare).

§13 Presenterades förslag till stadgeändringar – om medlemskapet samt veksamhetsgranskare. Ärendet bordlades.

§14 Mötet avslutades kl. 17.40