Iniön osavuosiasukkaat ry

Hallituksen kokous 28.1.2017

Fört vid föreningens styrelsemöte lördagen den 28 januari 2017, Bangatan 19, Helsingfors (Antti Paateros byrå)
Närvarande: Heidi Paatero (ordf), Hans Mecklin (sekr), Pyre Wichmann, Anitta Pentinmikko

§1. Ordf Heidi öppnade mötet kl. 14.20 och konstaterade att det är beslutfört.

§2. Anmälningsärende: Jumo G har tagits ur bruk på grund av att NTM-centralen inte kunnat få nytt kontrakt med fastighetsägarna (2 st) vid bryggan. Styrelsen uttryckte sin förhoppning att ärendet inte är slutbehandlat, eftersom bryggan behövs för speciellt Kolko och Åselholmsarkipelagen.

§3. Föreningens kassör Pirjo Heinonen har gjort bokslutet, som styrelsen godkände. Noterades att utbetalning till Stefan Bremer för hans utställningskostnader på 380 € inte ännu betalts och står som en skuld. Samtidigt konstaterades att Bremer inte heller redovisat för sålda fotografier. Vår förening skall få 10 % provision. Konstaterades att föreningen år 2016 har en vinst på 275,18 € och ett tillgodohavande på 2251,53 €.

§4. Årsberättelsen för år 2016 godkändes med smärre ändringar. Sekreteraren gör ändringarna och sänder berättelsen till styrelsen för korrekturläsning.

§5. Medlemssituationen: Konstaterades att antalet förstamedlemmar är 144 och att familjemedlemmarna är ca 200. I dessa antal ingår två hedersordföranden och två hedersmedlemmar. Dessutom ingår här 11 nya (bilaga) och två som avgått (bilaga), vilka godkändes.

§6. INIÖiten: Tidningen är vårt ansikte utåt genom vilken vi bl.a. fått många nya medlemmar. Därför anser styrelsen det viktigt att tidningen utkommer också i år. Heidi och Anitta åtog sig uppdraget att bilda redaktionskommitté. Hasse fick i uppdrag att kontakta Ralf Nyman och fråga om också han ställer upp. Heidi kontaktar Mari Aulanko (ny föreningsmedlem) i samma ärende. Tidningen borde utkomma i slutet av maj. Pyre hade en fördelaktig offert från en firma – OFFSET-PAVE OY- som kan sköta tryckning till ett billigare pris, 557,85 € inkl mvs, än fjolårets tidning. Föreslås 32 sidor och 300 exemplar med lite tunnare papper; pärmens tjocklek samma som i fjol.

§7. Medlemsbrevet 1-2017 skickas ut i mars med uppmaning att betala medlemsavgift inom april månad. Heidi skriver ett förslag till brev, som styrelsen tar ställning till. Brevet sänds per e-post till dem, som anmält e-postadress. De övriga får det med snigelposten. Heidi kontaktar Ralf vad gäller e-postadresslistan.

§8. Årsmötet hålls vecka 29 en vardag i Snäckan. Heidi bokar utrymmet så snart vi slagit fast datum. Programmet efter årsmötet kunde förslagsvis vara en guidad rundvandring genom Norrby, som slutar i Villa Högbo (f.d. Kommunalhuset) enligt samma koncept som för ett par år sedan i Jumo. Hasse ordnar och guidar. Föreningen kunde bjuda på kaffe som avlutning på rundturen. Hasse kontaktar Harri Markkula på Villa Högbo om eventuell traktering där.

§9. Övrig verksamhet: Spelmanskonsert 15 eller 16 juli i Snäckan. Heidi bokar utrymmet.
Birgitta Backman, hyrgäst på Jumo, önskar med vår hjälp hålla en textilutställning. Vårt svar till henne: Vi planerar en utställning med handarbeten öppen för alla som är intresserade sommaren 2018.
Göra tillsammansdag planeras en dag i vecka 28 – verksamhet speciellt med inriktning på barn. I händelse av regn bokas Snäckan för säkerhets skull. Pyre sköter planeringen.
Anitta meddelade att Aleksis Carlander kan hålla endagskurs i att spränga sten. Vi inväntar mera stoff.
Jazzkonsert har initierats av en ny föreningsmedlem. Vi inväntar mera stoff.
Resa till Gods och gårdar i SV-Finland typ Villnäs samt utfärd till Perkala fyr har föreslagits. Styrelsen ordnar inte i år dessa.

§10. En ny förening skall grundas – PRO Iniö. Möte om stadgar och föreningens konstituering hålls på Snäckan sö 5 februari. Heidi och Birgitta Jalander har åtagit sig att åka till mötet för att visa vårt intresse och meddela oss om vad som skedde på mötet.

§11. Förbindelsefartygsavgifter ser tyvärr ut att införas. Styrelsen har gjort vad den kan för att med sitt skriftliga utlåtande bestämt ta avstånd från avgifterna. Ordf. Heidi sände ännu i veckan ett brev till riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Stefan Wallin om de kan göra något åt saken, närmast att dessa avgifter borde gå lagvägen (Riksdagsbeslut) och inte förordningsvägen (Regeringsbeslut).

§12. Övrigt: Anitta lovade ta reda på avgiftsfritt vaccin mot fästingsjuka. I Pargas bosatta även deltidsboende har beviljats denna rätt med hjälp av statliga pengar.

§13. Styrelsen tackar Heidi och hennes man Antti för utrymmet, som styrelsen fick disponera fritt för sitt möte.
Nästa styrelsemöte hålls vid behov ännu denna vår.

§14. Mötet avslutades kl. 17.00