Iniön osavuosiasukkaat ry

Vuosikokous 18.7.2017

Årsmötesprotokoll
från föreningens stadgeenliga årsmöte tisdagen den 18.7.2017.

Plats: Snäckan, Norrby, Iniö
Närvarande: 27 medlemmar

§1 Ordförande Heidi Paatero öppnade mötet kl. 14.05.

§2 Till mötesordförande valdes Heidi och till mötessekreterare Hans Mecklin.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Elisabeth Dahla och Pyre
Wichmann.

§3 Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och därmed beslutfört.

§4 Föredragningslistan godkändes.

§5 Styrelsens förslag till Årsberättelsen för år 2016 upplästes och godkändes.

§6 Bokslutet för år 2016 genomgicks. Det godkändes. Bokslutet uppvisar ett
överskott på 275,18 €. Föreningens tillgodohavande vid årsskiftet var
2251,53 €. Revisionsberättelsen upplästes.

§7 Styrelsen och de övriga bokföringsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

§8. Medlemsavgiften för år 2018 förblir vid 18 € / 1 € .

§9 Budgetförslag: traditionsenligt eftersträvas nollbudget.
Verksamhetsplan: Vid mötet framkastades några förslag till verksamhet
nästa säsong – Trafikfrågor, samarbete med nygrundade Pro Iniö,
Lanthandeln, Iniöiten skall utkomma år 2018

§10 Förrättades val av ordförande och styrelsemedlemmar i tur att avgå.
Ordförande: Heidi Paatero (ett årigt mandat)
Ordinarie medlemmar: Birgitta Jalander (2 årigt mandat), Elisabeth Dahla
(2 årig mandat), Hans Mecklin (1 år kvar), Pyre Wichmann (1 år kvar).
Suppleanter: Pirkko Kivelä (2 årigt mandat), Anitta Pentinmikko (1 år kvar).
Styrelsens mandattid är mellan två årsmöten.

§11 Till revisorer valdes Kaija Hilke och Arja Kindberg med Hannu Hilke och
Aleksis Carlander som suppleanter.

§12 Till valnämnd utsågs Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander och Anitta
Pentinmikko.

§13 Beslöts att vår förening ansöker om medlemskap i Pro Iniö.

§14 Övrigt: Viking Eklund tog upp frågan om att ringvägen borde angöra
Norrby i stället för Dalen. Frågan, som inte fanns på föredragningslistan,
föranledde inga åtgärder.

§14 Mötet avslutades kl. 15.35

Efter mötet ordnades guidad vandring genom Norrby. Guide: Hasse.
Turen slutade vid Villa Högbo, där nya B&B ägaren Harri Markkula bjöd på kaffe med tilltugg. Han visade de nyrenoverade utrymmena. Ca 25 personer deltog.

____________________________ ___________________________
Ordförande Heidi Paatero​ ​Sekreterare Hans Mecklin

Justerat:

________________________​__________________________
Elisabeth Dahla​ ​Pyre Wichmann