Iniön osavuosiasukkaat ry

Hallituksen kokous 2.11.2017

Protokoll 3 / 2017
fört vid föreningens styrelsemöte torsdagen den 2.11.2017 på Antti Paateros
byrå, Bangatan 19, Helsingfors.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Birgitta Jalander, Pyre Wichmann,
Elisabeth Dahla.
1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 17.55 och konstaterade att det var
beslutfört.
2. Utvärdering av programmet sommaren 2017:
– i Ragnvalds minneskonsert deltog drygt 50 personer, i programmet
medverkade Heidi, Hasse, Pyre, Stina Ekroos-Westerlund, Inga-Lill
Björklund, Thor Abrahamsson, Simon Carlander, Rolf Schwartz
– spelmanskonserten med Roslagens folk hölls i fint väder på Norrby torg
och samlade därför glädjande stor publik (ca 100 personer)
– i årsmötet deltog 27 personer (namnlista finns) och fler än så deltog
därefter i guidad rundvandring genom Norrby (Hasse guidade), efter
rundvandringen bjöd värdarna för Villa Högbo på kaffe med bröd
– stenspjälkningskursen på Skags-Bergholm hos Pentinmikkos samlade 8
deltagare, som också kläckte idéer för IDB:s kommande verksamhet
– Simon Carlander höll också i år en gitarrkonsert i kyrkan. Den samlade ca
40 åhörare.
3. Ekonomin: Av 140 huvudmedlemmar var 62 obetalda i slutet av september.
Heidi skickade påminnelse – därefter 35 obetalda, av vilka en meddelat om
utträde. Några kontaktas personligen. Ännu påminns de 30 återstående om
betalning – Heidi sköter
4. Styrelsens arbetsfördelning: konstaterades att medlemssekreterarskapet ingett
föreningen bekymmer och att denna bit är något oorganiserad. Heidi utreder
saken med Pirjo Heinonen ävensom Pirjos möjligheter att vara kassör i
fortsättningen. Birgitta med Elisabeth som suppleant är vår representant i Pargas
Deltidsboendekommitté. Hasse bevakar trafikfrågor. Övrig arbetsfördelning
preciseras under styrelsearbetets gång.
5. INIÖiten: utgifter för ombrytning, tryckning, postning närmar sig 2000 € – en
summa som helt äter det kapital vi för tillfället disponerar. Tidningen är vårt
ansikte utåt och borde utkomma också nästa år. Kulturfonden och SFV
kontaktas (Heidi och Elisabeth) om bidrag.
Förslag till redaktionskommitté: Anitta Pentinmikko, Heidi, Ralf Nyman
6. Diskuterades Iniö lanthandel och Jumo G. Nuvarande handelsman Herrick
Rambergs kontrakt går ut vid årsskiftet. Lanthandelns styrelse förhandlar om ett
fortsatt kontrakt. Kundenkät efterlyses för ILH. Några kolkobor har stiliserat en
skrivelse till ”högre ort” om att få Jumo G-bryggan i bruk igen. Våra
medlemmar har informerats om skrivelsen. Den kan var och en skriva under före
utgången av november månad. Tillsvidare finns ca 100 underskrifter.
7. Den 9 oktober hölls ett möte i församlingshemmet om Iniös framtid.
Arrangörer: Pro Iniö, Pargas stad och Yrkeshögskolan Novia. Från IDB deltog
Heidi och Birgitta, som lämnade muntlig rapport vid styrelsemötet. Pro Iniö har
bett deltagarna och deras bakgrundsorganisationer om hjälp att förverkliga
mötets idéer. Konstaterades att IDB kan medverka till information och spridning
av en kundenkät om Lanthandeln, likaså till effektivare information och
marknadsföring av Iniö på digitala medier.
8. Den 5 december hålls en fest Finland 100 i Snäckan. Ingen från styrelsen har
möjlighet att delta.
9. Nästa års program: medlemsbrev med inbetalningsuppmaning för
medlemsavgiften, INIÖiten skall utkomma, årsmöte i juli förslagsvis i Heimgård
Söderby med efterföljande rundtur i byn, spelmanskonsert (Lorenz Brunnsberg
kontaktas), . . .
Diskuterades också program för 30plussare och deras barn, rundvandring på
begravningsplatsen, miljöprojekt. Programmen sker i huvudsak i juli månad och
får inte belasta oss för mycket. Ingen utställning inkommande sommar.
10. Nästa möte planeras till torsdagen den 8 februari 2018, då bl.a.
medlemssekreterarskapet, medlemsbrev, INIÖiten och sommarens program är
på agendan.
11. Mötet avslutades kl. 20.00 med ett tack till Antti via Heidi för
mötesutrymmet.