Iniön osavuosiasukkaat ry

Årsmötesprotokoll 12.7 2018

Årsmötesprotokoll

från föreningens stadgeenliga årsmöte torsdagen den 12.7.2018.
Plats: Ungdomslokalen Heimgård, Söderby, Iniö
Närvarande: 16 medlemma

§1 Ordförande Heidi Paatero öppnade mötet kl. 15.10.

§2 Till mötesordförande valdes Heidi och till mötessekreterare Hans Mecklin. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Elisabeth Dahla och Pyre Wichmann.

§3 Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och därmed beslutfört.

§4 Föredragningslistan godkändes.

§5 Styrelsens förslag till Årsberättelse skriven på svenska för år 2017 refererades i huvuddrag på finska. Årsberättelsen godkändes.

§6 Bokslutet för år 2017 genomgicks. Det godkändes. Bokslutet uppvisar ett överskott på 611,78 €. Föreningens tillgodohavande vid årsskiftet var 2483,31 €. Revisionsberättelsen upplästes.

§7 Styrelsen och de övriga bokföringsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

§8. Medlemsavgiften för år 2019 förblir vid 18 € / 1 € såsom år 2018 .

§9 Budgetförslag: traditionsenligt eftersträvas nollbudget.
Verksamhetsplan: INIÖiten 2019, föreningens 30-årsjubileum, trafikfrågor, vårt deltagande i Pro Iniö, fastighetsskattens storlek i Pargas.

§10 Förrättades val av ordförande och styrelsemedlemmar i tur att avgå.
Ordförande: Heidi Paatero (ett årigt mandat) omvald
Ordinarie medlemmar: Birgitta Jalander (1 årigt mandat), Elisabeth Dahla (1 årig mandat), Hans Mecklin(2 årigt mandat), Arja Piispa(2 årigt mandat)
Suppleanter: Pirkko Kivelä (1 årigt mandat), Anitta Pentinmikko (2 årigt mandat).
Styrelsens mandattid är mellan två årsmöten.

§11 Till revisorer valdes Kaija Hilke och Arja Kindberg med Hannu Hilke och Aleksis Carlander som suppleanter.

§12 Till valnämnd utsågs Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander och Pyre Wichmann

§13 Övriga ärenden: 1) Framkastades önskemål om att alla artiklar i INIÖiten kunde vara på bägge nationalspråken. Tidningsredaktionen avgjorde språken i INIÖiten 2018. Ny redaktion väljs av styrelsen i höst.
2) Birgitta hade varit på deltidsboendekommittémöte i Pargas. Där
presenterade stadsdirektör Nygrén en lista på vad vi får för
fastighetsskatten. Vi fick ta del av listan på årsmötet.

§14 Mötet avslutades kl. 16.10.

Efter mötet ordnades guidad tur i Heimgård och vandring genom Söderby. Guider: Viking Eklund och Jalle Lindroth. I turen, som igen gynnades av vackert väder, deltog 13 personer.