Iniön osavuosiasukkaat ry

Styrelsemöte 14.7.2018

Protokoll 2 / 2018

fört vid föreningens styrelsemöte lördagen den 14.7.2018 i Snäckan, Norrby.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Arja Piispa

1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 13.45 och konstaterade att det var beslutfört.

2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Viceordförande Elisabeth Dahla, sekreterare Hans Mecklin.
Kassörsskapet sköts av Pirjo Heinonen (utom styrelsen) och av Heidi Paatero, som också har koderna till vårt bankkonto. Arbetsfördelningen mellan kassörerna är att Heidi sköter löpande ärenden och Pirjo det bokföringstekniska.
IT-ansvarig utom styrelsen är Ralf Nyman.

3. Nästa möte strävar vi att hålla i oktober-november. På agendan då är bl.a. redaktion för INIÖiten 2019 samt planer för program till vårt 30-årsjubileum.

4. Mötet avslutades kl. 14.05.