Iniön osavuosiasukkaat ry

Styrelsemöte 26.2.2019

Iniö deltidsboende-Iniön osavuosiasukkaat rf

Protokoll 1 / 2019

fört vid föreningens styrelsemöte tisdagen den 26.2.2019 i Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander, Anitta Pentinmikko, Arja Piispa,

 1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 17.55 och konstaterade att det var beslutfört.
 2. Till protokolljusterare valdes Elisabeth och Arja
 3. Årsberättelsen genomgicks och kompletterades – ännu fattas uppgifter om medlemsantal samt summor ur bokslutet. Per den 25.2.2019 finns 3666,49 € på föreningens konto.
 4. Styrelsemedlemmarna uppmanades söka ny bokförare eftersom Pirjo Heinonen avsagt sig återval. Hon sköter ännu bokslutet för år 2018. Hon avslutar sin dispositionsrätt till vårt konto. Heidi blir därmed tillsvidare den enda med dispositionsrätt till kontot. Diskuterades byte av bank på Pirjos förslag, som kommit styrelsen till del via Heidi. Hasse åtog sig att kontakta Föreningsregistret för uppdatering av vår förenings uppgifter. Detta har inte skötts på många år.
 5. Medlemsfrågor
 • lista över obetalda medlemsavgifter genomgicks. 6 medlemmar, som inte betalt sin medlemsavgift de senaste två åren, ströks ur medlemsregistret. Andra kontaktas med en förfrågan om fortsatt medlemskap
 • 6 medlemmar har år 2018 meddelat önskan att avgå. De ströks ur medlemsregistret.
 • 5 personer med familjemedlemmar har sökt medlemskap år 2018 och 2 personer från början av år 2019. De infördes i medlemsregistret.
  Listorna bifogas protokollet.
 1. Anitta, i egenskap av huvudredaktör för INIÖiten 2019, redogjorde för tidningens nuläge vad tidtabell, innehåll, avtal om tryckning, ombrytning och annonsinsamling beträffar. Styrelsen noterade med tacksamhet att arbetet fortskrider bra. Kommitténs tidsplan och innehåll för tidningen bifogas protokollet.
 2. Hasse redogjorde för i vilket läge planerna för sommarens kommande utställning befinner sig. Utställningskommittén jobbar med Virve Nyman som dragare och har kommittémöte hos Nymans fredag 8.3. Bilder samlas in. Radio Iniö skall få en synlig (hörbar?) plats i utställningen. Bo Ahlnäs, Radio Iniös grundare, var i Helsingfors för ett par veckor sedan och träffade några av oss i kommittén. Han överlämnade ett digert material som vi får använda i utställningen.
  Ansökan om utställningsbidrag har skickats till Pargas stads kulturenhet.
 3. Sommarens program:
 • utställning i Snäckan 6-14 juli med vernissage lördagen den 6 juli
 • årsmöte i Snäckan onsdagen den 10 juli kl. 15
 • en kombinerad vandring på kyrkogården med efterföljande tvåspråkig musikandakt i kyrkan diskuterades. Hasse kontaktar Inga-Lill och prästen Jussi Meriluoto samt Simon Carlander för eventuellt gitarrspel. Detta tillfälle kunde vara ett nytt programinslag ägnat att skapa kontakt med den nya prästen
 • spelmanskonsert hålls lö 13 juli i Församlingshemmet kl. 11.15 – 12.15 varefter följer Marthornas traditionella sommarlunch. Heidi är kontaktperson med Lorenz Brunnsberg från Houtskär
 • guidad rundvandring ordnas på Kolko. Arja är kontaktperson.
 1. Medlemsbrev utskickas i början av april. De som har e-post får två brev det första med information det andra med uppmaning att betala medlemsavgift. De övriga får ett snigelpostbrev med info och betalningsuppmaning i samma brevkuvert.
  Brevinfon skall innehålla: Årsmötet, Jubileet med utställning, INIÖiten 2019
 2. Vi fick ta del av två artiklar i ÅU. Den ena gällde handelns fortsatta verksamhet och den andra om att rederiet Ferryway byts ut mot bolaget Ferentum för skötsel av trafiken på Iniö- och Houtskär NV-rutten. Inga ändringar sker i trafiken.
 3. Mötet avslutades kl. 20.10

Ordförande:____________ Vid protokollet: ____________
​Heidi Paatero​Hans Mecklin

Justerat:___________________________________
​Elisabeth Dahla​Arja Piispa