Iniön osavuosiasukkaat ry

Vuosikokous 10.7.2019

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf

Årsmötesprotokoll

från föreningens stadgeenliga årsmöte onsdagen den 10.7.2019.

Plats: Snäckan, Norrby, Iniö
Närvarande: 9 medlemmar

§1 Ordförande Heidi Paatero öppnade mötet kl. 15.30.

§2 Till mötesordförande valdes Heidi och till mötessekreterare Hans Mecklin.
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Elisabeth Dahla och Birgitta
Jalander.

§3 Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och därmed beslutfört.

§4 Föredragningslistan godkändes.

§5 Styrelsens förslag till Årsberättelse för år 2018 presenterades.
Årsberättelsen godkändes.

§6 Bokslutet för år 2018 genomgicks. Det godkändes. Bokslutet uppvisar ett
överskott på 1165,12 €. Föreningens tillgodohavande vid årsskiftet var
3648,43 €. Revisionsberättelsen upplästes.

§7 Styrelsen och de övriga bokföringsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

§8. Medlemsavgiften för år 2020 förblir vid 18 € / 1 € såsom år 2019 .

§9 Budgetförslag: traditionsenligt eftersträvas nollbudget.
Verksamhetsplan: INIÖiten 2020, trafikfrågor,
vårt deltagande i Pro Iniö, avfallsavgiftens storlek, fastighetsskattens storlek
i Pargas.

§10 Förrättades val av ordförande och styrelsemedlemmar i tur att avgå.
Ordförande: Heidi Paatero (ett årigt mandat) omvald
Ordinarie medlemmar: Birgitta Jalander (2 årigt mandat), Elisabeth Dahla
(2 årig mandat), Hans Mecklin(1 årigt mandat), Arja Piispa(1 årigt mandat)
Suppleanter: Tarja Pennanen (2 årigt mandat), Anitta Pentinmikko (1 årigt)
Styrelsens mandattid är mellan två årsmöten.

§11 Till revisorer valdes Kaija Hilke och Arja Kindberg med Hannu Hilke och
Aleksis Carlander som suppleanter.

§12 Till valnämnd utsågs Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander och Anitta
Pentinmikko

§13 Övriga ärenden: 1) Viking Eklund: Olikheter mellan områden inom Iniö
socken – föranledde inga åtgärder.
2) Birgitta informerade om Fritidsboendeforum i Nagu 10 augusti.

§14 Mötet avslutades kl. 16.25.

Före mötet visades filmen ”Byn lever” och därefter bjöds det på 30-års jubileumskaffe med kaka. Sedan följde årsmötet.

________________ _______________
Ordförande Heidi Paatero​ ​Sekreterare Hans Mecklin

Justerat:

__________________________
Elisabeth Dahla​ ​Birgitta Jalander