Iniön osavuosiasukkaat ry

Styrelsemöte 6.11.2019

Protokoll 3 / 2019
fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 6.11.2019 på Arbis i
Helsingfors.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Birgitta Jalander, Anitta Pentinmikko, Tarja Pennanen, Arja Piispa.

 1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 17.55 och konstaterade att det var
  beslutfört.
 2. Anmälningsärenden
  -Birgitta deltog i Deltidsboendekommittémöte i Pargas 16 maj. Hon har tidigare sänt rapport från mötet till oss i styrelsen. Vid kommittémötet berättade hon om vårt kommande program för sommaren. Stadsdirektören berättade bl.a. att av stadens invånare har 58 % svenska som huvudspråk och att det finns drygt 8800 fritidshus i staden. Nästa möte blir 14 maj 2020.
  -Heidi redogjorde för sina kontakter med Nordea. Hon har gjort ett
  kontoavtal med banken kallat ”Nordea Business start” med en kontoavgift på 3,80 €/mån fram till 1.5.2020 varefter kontoavgiften stiger till 12,70 €/mån.
 • Iniöfilmerna har kopierats från DVD-skiva till minnessticka, som finns
  hos sekreteraren.
 1. Sommarens program har fått ampla lovord speciellt vår mångsidiga
  jubileumsutställning. Medlemmarna önskar fortsättning på
  rundvandringar och punktbesök. INIÖiten har fått mycket beröm även kuvertet i vilket det sändes ut.
 2. Heidi redogjorde för utställningens slutrapport och redovisning, som
  skickats till Pargas stad (bidrag 700 €) i början av oktober. Redovisningen till Svenska kulturfonden (bidrag 1500 €) bör lämnas in senast i juni 2020.
  Utställningens totala utgifter blev ca 2700 €.
 3. Postutdelningen i Åbolands skärgård har hotats med kraftiga
  indragningar. Detta föranledde vår förening att skicka en begäran om
  utredning till TRAFICOM. Posten har återtagit hotet och för tillfället
  sköts postutdelningen som förr 5 dagar i veckan. TRAFICOM kommer att ge sitt beslut i saken inom kort.
 4. Nya medlemmar: Av de 20 ansökningarna om medlemskap i vår förening kunde 19 godkännas. En uppfyllde inte våra kriterier för medlemskap enligt stadgarna. Heidi sänder välkomstbrev till dessa 19 med inbetalningskort för dem som ännu inte betalt medlemsavgift år 2019.
  Avgående medlemmar: Två medlemmar har sagt upp sitt medlemskap.

Obetalda medlemsavgifter: 23 medlemmar har inte betalt årets
medlemsavgift några av dessa inte heller år 2018 ej heller 2017. Heidi
skriver ett brev till dessa med betalningsuppmaning/för att ta reda på
deras avsikter om medlemskap.

 1. På föreningens konto per mötesdatum finns 3900 €, vilket konstaterades vara bra jmf med tidigare år.
 2. Ett tack till vår avgående bokförare Pirjo Heinonen sänds i form av ett
  inramat fotografi från Norrby viken taget av prästen Göransson i början av 1900-talet. Elisabeth och Heidi sköter.
  Elisabeth hade fått god kontakt till en eventuell ny bokförare, Merja
  Koskinen. Heidi för vidare underhandlingar i saken.
  Heidi och Ralf gör en medlemsförteckning som sedan vår nya
  medlemssekreterare Linnea Nyman får ta hand om.
  Heidi fortsätter att sköta kassörens löpande ärenden. Hon är också den enda som har koderna till vårt bankkonto.
 3. INIÖiten 2020: Villiga att arbeta med medlemstidningen är Tarja, Arja,
  Elisabeth, Anitta och Heidi. Det är meningen att tidningen skall utkomma i något nedbantad form vad sidantalet beträffar.
 4. Bland program för sommaren 2020 nämndes guidad vandring på
  kyrkogården del 3, besök i Blockmuseet, besök på Erkas-gården för att där bekanta sig med deras produkter, utfärd med guide till Borgholm,
  spelmanskonsert i samarbete med Lorenz Brunnsberg i Houtskär.
 5. Vid nästa styrelsemöte i Ekenäs skall vi ta ställning till vilka dokument
  som bör sparas och vilka som får förstöras – gäller speciellt bokföringen – samt var vi kan uppbevara vårt arkiverade material.
 6. Nästa möte planeras till fredagen den 31 januari 2020 i Ekenäs med lunch på den nya restaurangen Fyren i Norra hamnen (Hasse sköter det praktiska)
 7. Mötet avslutades kl. 20.10

Heidi Paatero Hans Mecklin
Ordförande Sekreterare