Iniön osavuosiasukkaat ry

Hallituksen kokous 6.3.2020

Protokoll 1 / 2020
fört vid föreningens styrelsemöte fredagen den 6 mars 2020 i Arbis, Dagmarsgatan 3, Helsingfors.
Närvarande: Heidi Paatero, Hans Mecklin, Elisabeth Dahla, Anitta Pentinmikko, Tarja Pennanen

 1. Ordförande Heidi öppnade mötet kl. 18.00 och konstaterade att det var beslutfört.
 2. Anmälningsärenden: Heidi och Birgitta deltog i Skärgårdshavets vinterträff i Korpoström 28.2.
 3. Årsberättelsen genomgicks och godkändes med komplettering vad beträffar föreningens material, som nu finns utspritt på olika ställen.
 4. Bokslutet genomgicks och godkändes. Det hade uppgjorts av Merja Koskinen, som enligt hörsägen var mycket nöjd över hur bokföringen skötts. Tacken går till Heidi!
  Bokslutet utvisar en förlust på 26,93 €. Våra tillgångar var vid årsskiftet 3621,50 €.
 5. Medlemsfrågor
 • 3 personer har sökt medlemskap från hösten 2019. De införs i medlemsregistret.
 • 3 medlemmar har år 2019 meddelat att de avgår. 2 medlemmar har avlidit. De stryks ur medlemsregistret.
 • lista över obetalda medlemsavgifter genomgicks. 2 medlemmar, som inte betalt sin
  medlemsavgift de senaste två åren, ströks ur medlemsregistret. Några kontaktas med en förfrågan om fortsatt medlemskap.
  Listorna bifogas protokollet.
  Ralf Nyman har uppdaterat vårt medlemsregister i form av excel-tabell. Vår nya medlemssekreterare Linnéa Nyman tar över skötseln av registret. Endast styrelsen har tillgång till registret.
 1. INIÖitens redaktion redogjorde för i vilket läge INIÖiten 2020 är. Material finns och annonser skall ingå på två sidor av totalt 36. Aboprint sköter ombrytning, tryckning och postning i kuvert till en nettokostnad av ca 1200 €.
 2. Sommarens program:
 • Årsmöte föreslås till onsdagen den 15.7 kl. 14 i Bodgård med besök i block- och isvägsmuseet. Hasse kontaktar stället.
 • Guidad vandring på kyrkogården del 3 föreslås till onsdagen den 8.7 kl. 14. Hasse kontaktar Inga-Lill
 • Utfärd till Keistiö med besök på Braskas gård och insjön Friskan föreslås till tisdagen den 21.7. Färja kl. 13 från Dalen. Samling i Keistiö vid färjeläget kl. 13.15.
 • Ralf Nyman har meddelat om att dans ordnas på danslaven i Kolko torsdag 23.7 med musik av Maria Kalaniemi. Vår förening kan vid behov hjälpa med Marias transport i retur från Kolko till Kannvik. Hasse är kontaktperson.
 1. Medlemsbrev utskickas i månadsskiftet mars-april per e-post – brevledes till dem, som saknar e-post. Info om medlemsavgift och betalningsuppmaning skall ingå i brevet.
  Referensnummer skall tas i bruk i samband med medlemsavgifternas betalning. Det minskar bank-kostnaderna. Heidi skriver brevförslaget, som styrelsen tar ställning till.
 2. Diskuterades den kommande styrelsens sammansättning, då ordf. Heidi och sekr. Hans avgår i sommar från styrelsen. Medlemsbrevet skall innehålla en önskan om aktivitet i bl.a. styrelsen. Styrelsen kommer på årsmötet att föreslå Elisabeth och Hasse till
  hedersmedlemmar. Ia och Hasse anmälde jäv vid denna del av punk 9.
 3. I Iniö planeras en Dora-bänk för att hedra minnet av Dora Siivonen från Lammholm. Styrelsen hade inget att anmärka mot detta också om andra personer kunde vara värda
  en bänk.
 4. Mötet avslutades kl. 19.45

Ordförande:____________ Vid protokollet: ____________
Heidi Paatero Hans Mecklin