Iniön osavuosiasukkaat ry

Vuosikokous 15.7.2020

Plats: Bodgård, Norrby, Iniö
Närvarande: 20 medlemmar

§1 Ordförande Heidi Paatero öppnade mötet kl. 14.05.
§2 Till mötesordförande valdes Heidi och till mötessekreterare Hans Mecklin. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Elisabeth Dahla och Arja Piispa.
§3 Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och därmed beslutfört.
§4 Föredragningslistan godkändes.
§5 Styrelsens förslag till Årsberättelse för år 2019 presenterades.
Årsberättelsen godkändes.
§6 Bokslutet för år 2019 genomgicks. Det godkändes. Bokslutet uppvisar ett
underskott på 26,93 €. Föreningens tillgodohavande vid årsskiftet var
3621,50 €. Revisionsberättelsen upplästes.
§7 Styrelsen och de övriga bokföringsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.
§8. Medlemsavgiften för år 2021 höjdes till 20 €/1 € (18 €/1 € år 2020).
§9 Budgetförslag: traditionsenligt eftersträvas nollbudget.
Verksamhetsplan: bl.a. INIÖiten 2021. Förfrågan bland medlemmarna vad
INIÖiten skall innehålla.
§10 Förrättades val av ordförande och styrelsemedlemmar i tur att avgå.
Ordförande: Anitta Pentinmikko (ett årigt mandat).
Ordinarie medlemmar: Heidi Paatero (2 årigt mandat), Sinikka Leino (2
årigt mandat), Birgitta Jalander (1 årigt mandat), Elisabeth Dahla
(1 årigt mandat).
Suppleanter: Aleksis Carlander (2 årigt mandat) Tarja Pennanen (1 årigt
mandat). Styrelsens mandattid är mellan två årsmöten.

§11 Till revisorer valdes Eija Kajander och Seppo Bruun med Elsa Bruun och
Pirkko Kivelä som suppleanter.
§12 Valnämndens uppgifter sköts av styrelsen.
§13 Övriga ärenden:
1) Till hedersmedlemmar utnämndes Hans Mecklin och Elisabeth Dahla.
Årsmötet tackade dem för långt och förtjänstfullt arbete i föreningen.
2) Lidia Lehtonen anmälde intresse att fungera som föreningens fotograf.
§14 Mötet avslutades kl. 15.10.

Efter mötet bjöd föreningen på kaffe med gott bröd, som Bodgårds personal
fixade. Därefter fick vi under sakkunnig guidning se block- och isvägsmuseerna.
Tack till Bodgårds personal Jukka Torikka & Gun-Viol Toivo.


Ordförande Heidi Paatero Sekreterare Hans Mecklin