Iniön osavuosiasukkaat ry

Styrelsemöte 15.7.2020

Styrelsemöte 15.7.2020
Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf
Protokoll 2/2020
fört vid föreningens styrelsemöte onsdagen den 15.7.2020 i Bodgård, Norrby
Närvarande: Anitta Pentinmikko, Heidi Paatero, Sinikka Leino, Aleksis Carlander, Birgitta
Jalander Elisabeth Dahla.

 1. Ordförande Anitta Pentinmikko öppnade mötet kl 15:31 och konstaterade det vara
  beslutsfört.
 2. Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
  Viceordförande Heidi Paatero, sekreterare Elisabeth Dahla.
  Kassörskapet: löpande ärenden sköts av Heidi Paatero, som har koderna till
  bankkontot. Heidi tog upp tanken på att ytterligare en person borde ha tillgång till
  koderna, vilket kan vara ett diskussionsämne på nästa styrelsemöte.
  Utom styrelsen är Ralf Nyman ansvarig för webbsidan, e-posten och Facebook.
  Handhavandet och skötseln av medlemsregistret diskuteras vid nästa styrelsemöte.
 3. Strävar till att hålla följande styrelsemöte i september. Närmare tidpunkt fastslås
  senare.
 4. Mötet avslutades kl 15:48.