Iniön osavuosiasukkaat ry

Ruoppaaminen

Ruoppaamiseen liittyy tiettyjä epäselvyyksiä. Tämä ohjeiston tiedot löytyvät ympäristöministeriön sivulta www.ymparisto.fi. Peukalosääntönä voidaan pitää sitä, että viimeistään kuukausi ennen ruoppaamista tulee tehdä ilmoitus paikalliseen ympäristökeskukseen (Iniössä Lounais-Suomen ympäristökeskukseen).
Ilmoitukseen liitetään selvitys ruoppausmenetelmästä. Tämän jälkeen ympäristökeskus päättää, voidaanko ruoppaus toteuttaa suunnitellulla tavalla, vai tarvitaanko ympäristölupa. Jos ruoppauksen suorittaa ilman ympäristökeskuksen lupaa, tämä voi pahimmassa tapauksessa johtaa valituksiin ja oikeudellisiin seuraamuksiin.

Ruoppaus on aina riski ympäristölle. Seurauksena saattaa olla veden sameneminen, ravintosuolojen vapautuminen pohjasedimentistä ja niiden liukeneminen veteen, kalojen kutupaikkojen tuhoutuminen, eroosio ja miljöön yleinen rumeneminen.

Ruoppaus vaikuttaa myös naapureihin ja muihin käyttäjiin, joten myös naapureita ja vesialueen omistajaa tulee kuulla hyvissä ajoin ennen ruoppaamisen aloittamista. Ruoppauksen tilaaja vastaa aina seurauksista, joten asiantuntijoihin kannattaa ottaa yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa.

Seuraavat asiat tulee huomioida, kun ruoppausta suunnitellaan.
* Mihin maa-aines ja pohjamateriaali kuljetetaan? On ehdottomasti huolehdittava siitä, ettei aines valuu takaisin mereen esimerkiksi sadeveden kuljettamana.
* Esimerkiksi puomeilla tulee estää esimerkiksi kelluvan kasvillisuuden pääsy ajelehtimaan.
* Jotta haittaa vähennettäisiin, ruoppausta ei tule suorittaa yleisenä loma-aikana. Sopivin aika ruoppaukselle on syksy ja alkukevät.

Ota yhteyttä paikalliseen ympäristökeskukseen.
Lisäinformaatiota osoitteessa www.ymparisto.fi
Lounais-Suomen ympäristökeskus, puh. (02) 525 3500