Iniö deltidsboende rf

Stadgar

INIÖ DELTIDSBOENDE – INIÖN OSAVUOSIASUKKAAT RF

1 §   NAMN, HEMORT OCH SPRÅK

Föreningens namn är Iniö deltidsboende  – Iniön osavuosiasukkaat rf  och dess hemort är Iniö. Föreningens språk är svenska och finska. Registreringsspråk är svenska.

2 §   ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningens uppgift är att sammanföra deltidsboende i Iniö, att bevaka deras  kollektiva intressen och föra deras talan hos myndigheterna, befrämja en positiv och naturlig kontakt med ortsbefolkningen och att bevara bygdens traditioner. För att stöda föreningens verksamhet kan föreningen med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och basarer.

3 §  MEDLEMMAR

Till ordinarie medlemmar i föreningen kan antas personer som äger fastighet i området och deras familjemedlemmar och sådana som innehar arrendeavtal på minst ett år, likaså i Iniö mantalskrivna ortsbor. Även utländska medborgare har rätt till medlemskap.

Ordinarie medlem är skyldig att betala av årsmötet fastställd anslutnings- och årsavgift . Medlem som underlåter att inbetala medlemsavgiften eller som motarbetar föreningens syften eller av annan orsak inte är värdig att tillhöra föreningen, kan uteslutas. Rösträtt har varje betalande medlem som fyllt 18 år.

Föreningens ordinarie medlemmar godkänns av styrelsen. Medlem kan utgå ur föreningen genom att meddela styrelsen eller dess ordförande skriftligt eller genom anmälan till föreningsmötesprotokollet.

Medlem, som förtjänstfullt arbetat föreningen till fromma kan av föreningsmötet utnämnas till hedersmedlem eller hedersordförande. Dessa är befriade från medlemsavgift. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

4 §  STYRELSEN

Föreningens ärenden handhas av en styrelse, vars medlemmar består av ordförande, fyra ledamöter samt två suppleanter som valts av årsmötet. Ordförandens verksamhetsperiod är ett år. Styrelsemedlemmarnas och suppleanternas verksamhetsperiod är två år, och de väljs så att två styrelsemedlemmar och en suppleant väljs varje år.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på uppmaning av ordförande eller, ifall denne är förhindrad, av viceordförande alltid då dessa anser det nödvändigt eller på anmodan av minst tre styrelsemedlemmar.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna, ordförande eller viceordförande inberäknad, är tillstädes. Ärendena avgörs genom enkel  röstmajoritet. Om rösterna utfaller jämnt avgör ordförandes röst, vid val avgör dock lotten.

5 §   TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av antingen ordförande eller viceordförande   tillsammans med sekreteraren eller kassören.

6 §  REDOVISNING

Föreningens redovisningsperiod är ett kalenderår. Bokslutet med erforderliga dokument och styrelsens årsberättelse bör inlämnas  till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna bör avge sin skriftliga berättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Föreningen skall ha två revisorer och två revisorssuppleanter. Dessa väljs av årsmötet för ett år i sänder.

7 §  SAMMANKALLANDE AV FÖRENINGENS MÖTEN

Styrelsen sammankallar föreningsmötena. Möteskallelse bör utgå senast sju dagar före mötet antingen skriftligen till varje medlem eller genom att publicera kallelsen i nationell tidning.

8 §  FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningens årsmöte hålls årligen på av styrelsen fastställt datum före utgången av juli.   Extra möte hålls, då föreningens möte eller  styrelsen anser det nödvändigt eller om  minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen anhållit om behandling av något visst ärende. Mötet bör hållas inom 30 dagar efter anmodan.

Vid föreningens möten har varje 18 år fylld medlem en röst. Beslut fattas, ifall inte annat bestäms i dessa stadgar, genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller jämnt avgörs val genom lottning; i övriga ärenden avgör ordförandes åsikt.

9 §  ÅRSMÖTE

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. öppnande av möte
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3. fastställande av mötets laglighet och beslutförhet
4. godkännande av mötets arbetsordning
5. framläggande av bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande
6. beslut om befästande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga bokföringsskylldiga
7. fastställande av verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgift
8. val av ordförande och de styrelsemedlemmar, som är i tur att avgå
9. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
10. val av nödiga utskott och nämnder samt eventuella övriga förtroendemän
11. övriga i kallelsen nämnda ärenden
12. övriga ärenden.

Om medlem i föreningen önskar att något ärende skall behandlas av mötet, bör han skriftligen meddela styrelsen om detta i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

10 §  ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av stadgar skall behandlas på två på varandra följande föreningsmöten med minst två tredjedelars (2/3) röstmajoritet. I möteskallelsen bör nämnas att stadgeändring kommer att behandlas.

11 §  UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Förslag om föreningens upplösande skall behandlas av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena bör vara årsmöte, och av båda antas med tre fjärdedelars (3/4) röstmajoritet. I möteskallelsen bör nämnas att föreningens upplösande kommer att behandlas.

Vid fall av föreningens upplösning skall tillgångarna användas för befrämjande av föreningens syften på sätt som fastställs av det  upplösande mötet. Ifall föreningen upphör används tillgångarna för samma ändamål.

12 §    I övrigt tillämpas gällande lag om föreningar.