Iniö deltidsboende rf

Föreningens historia

Intresseföreningen Västra skärgåren r.f – Länsisaaristo r.y. bildades den 12 juli 1989 på ett möte i Iniö kommunalhus. Stadgarna godkändes och fastslogs på årsmötet den 7 juli 1990. Enligt stadgarna blev  föreningens uppgift att sammanföra deltidsboende i Åbolands västra skärgård, att bevaka deras kollektiva intressen och föra deras talan inför myndigheterna. Föreningen skall befrämja en positiv och naturlig kontakt med ortsbefolkningen och bevara bygdens traditioner. År 2009 ändrades föreningens namn till Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf.

Medlemsantalet är cirka 360. Styrelsen arbetar enligt de verksamhetsplaner som årsmötena fastställer och informerar numera medlemmarna genom en medlemstidning, INIÖiten och/eller ett eller två utskick per år. Föreningen har också en hemsida på internet. De medlemmar som har meddelat sina e-postadresser får aktuell information via föreningens distributionslista. Invid butikerna i Norrby och på Keistiö finns föreningens informationstavlor. Föreningen har också en Facebook-sida.

Trafikfrågor
I och med Ringvägen och m/s Aurora har trafiken i Iniö ökat avsevärt under de gångna  åren. Föreningen har verkat aktivt för att färjförbindelserna ska vara så smidiga som möjligt. Vi tog initiativet till Auroras nuvarade extratur på sommarsöndagarna. Vår största framgång har varit att m/s Aurora blev avgiftsfri. Processen började med vår klagan till justitieombudsmannen och efter hans utlåtande avskaffades avgifterna år 2007.

2013 övertogs förbindelsebåtstrafiken av ett nytt rederi och m/s Jurmo II ersattes med m/s Satava. Föreningen har noggrant följt med första årets turbulenta tidtabeller och bekantade sig med rutten i form av en utfärd för medlemmarna.

2017 föreslog ministeriet synnerligen höga avgifter på förbindelsebåtarna. Föreningen ingick i den aktiva front av sammanslutningar som kraftigt motsatte sig avgifterna och på det här sättet lyckades man få ministeriet att dra tillbaka förslaget.

Miljöfrågor
Avfallshanteringen har utvecklats mycket under årens lopp. Flera containrar/sopinsamlingskärl har placerats ut. På de större holmarna är det möjligt att sortera soporna. På Keistiö finns numera en tömningsanläggning för fritidsbåtars toaletter.

Avgiften för avfallet har varit en problematisk fråga för våra medlemmar. Tyvärr kan en helt rättvis fördelning knappast åstadkommas så länge man använder sig av stora centralt placerade uppsamlingskärl. Det nuvarande systemet är oskäligt för oss deltidsboende.

I samband med årsmötet 2004 föreläste en expert från Sydvästra Finlands miljöcentral om de nya bestämmelserna som gäller avfallsvatten. Saken är mycket aktuell nu när alla fastigheter fr.o.m 1.1.2014 bör ha ett fungerande reningssystem.

Andra miljöfrågor som varit aktuella under årens lopp är t.ex sotningen som är ett problem då det tidigare har varit svårt att få tag på en sotare. Brandsäkerheten har diskuterats flera gånger på våra möten. Kampanjen ”Minken bort från våra holmar” var framgångsrik. Behandlingen av avfallsvatten är en betydelsefull angelägenhet för många fastighetsägare.

I samband med årsmötet har vi haft föredrag om aktuella frågor. Utöver trafikfrågor och ovannämnda miljöfrågor har vi bland annat behandlat Skärgårdshavets eutrofiering, försäkringsfrågor, mobiltelefoners hörbarhet och fästingöverförda sjukdomar. 2013 presenterade räddningsverket sin verksamhet med en stor uppvisning i Norrby.

Föreningen ordnade 2006 ett seminarium med ett sextiotal deltagare då Egentliga Finlands förbund utförde en vindkraftsutredning. Vi vill inte ta ställning för eller emot vindkraft i och för sig eftersom det i medlemskåren finns många åsikter i frågan. Däremot har såväl föreningens styrelse som f.d. kommunstyrelsen enhälligt framfört sina åsikter att dessa industrianläggningar inte lämpar sig i Iniös känsliga natur.

Om byggande
Föreningen är angelägen om att allt byggande sker i enlighet med bestämmelserna. Den har ordnat en kursi i renovering av gamla fönster, tillverkning och användning av rödmyllefärg, bearbetning av stenar samt frågetimmar om renovering av byggnader.

Utställningar
Föreningens största kulturella projekt hittills ordnades på Snäckan sommaren 2008. Utställningen ”Iniö – bortom fjärden.Fotografier från 1910- till 1960-talet” omfattade över 300 bilder och dessutom en separat avdelning som presenterade skärgårdskvinnan Hilma Eklunds liv. Utställningen har varit på turné i Korpo, Pargas, Houtskär och Åbo Akademi. Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi förvarar bildmaterialet och använda det i forskning och undervisning.

2012 ordnades en utställning med ett hundratal bruksföremål samt fotografier tagna under de första åren av 1900-talet av Iniös dåvarande präst Erik August Göransson.

2014 ordnades i Snäckan utställningen ”Inspirerad av Iniö” med verk av konstnärer som har Iniöanknytning. Bildkonst, arkitektur, träslöjd och textilkonst var presenterade. Vid öppningen uppträdde prominenta finländska skådespelare med att läsa Henrik Tikkanens texter. Även Timo Sarpanevas vistelse i Iniö belystes. I anknytning till utställningen ordnades en akvarellkurs.

Sommaren 2016 ställde fotograf Stefan Bremer ut den välbesökta utställningen Himmel och Hav. Utställningen öppnades av akademiker Caj Bremer. I samband med utställningen förevisades den 30 år gamla filmen om Iniö, Över fjärden är himlen hög.

Då föreningen fyllde 30 år ordnades utställningen Iniö – i tiden. På utställningen presenterades föreningens och Iniös utveckling under de senaste 30 åren. Radio Iniö fick gott om utrymme, likaså trafiken under de senaste 100 åren. Filmen Byn lever visades

Musik
Föreningen har ordnat flera konserter och har etablerat ett samarbete med Iniö Folk. På föreningens och Iniönämndens förslag utnämndes Iniö Folks eldsjäl Seppo Bruun 2016 till Årets fritidsboende i Pargas.

Utfärder
Föreningen har ordnat en utfärd med m/s Aurora och dessutom rundvandringar på Åselholm,  på Kolko, i Jumo by, i Keistiö by i Söderby och i Norrby.

Hamnen i Norrby
Renoveringen av hamnen för 1,8 miljoner euro inleddes sommaren 2012. Föreningen har satt sig noggrant in i planerna och skrivit två utlåtanden, i vilka vi kommit med väsentliga påpekanden ur användarsynpunkt

Massmedia
Föreningen har fört fram sina synpunkter i pressen, radion och televisionen. Vi har uttalat oss om trafikfrågorna och vindkraftverken. Fotoutställningen fick mycket spaltutrymme. Radio Iniö har tyvärr tystnat och föreningen visade stort intresse att aktivt hjälpa till att få verksamheten igång. Tyvärr visade dock ingen fast bosatt Iniöbo intresse för huvudredaktörskapet.

Samarbete med kommunens ledning och övriga deltidsboendesamfund
På f.d. stadsdirektör Folke Öhmans initiativ har bildats en deltidsboendekommitté med representanter för alla kommundelar. Stadens administration representeras av stadsdirektören, stadsstyrelsens ordförande och stadens informatör. Kommittén sammanträder minst två gånger årligen. I augusti 2014 ordnades ett möte med Iniönämnden och beslöts att sådana möten skall arrangeras årligen.

Redan innan deltidsboendekommittén bildades hade vi etablerat ett fruktbart samarbete med deltidsboende i Korpo, Nagu och Houtskär. Vi har också varit representerade på föreningen Trygga Skärgårdsboendets seminarier.

Uppdaterad 29.9.2019.