Iniön osavuosiasukkaat ry

Säännöt

Vaikkakin yhdistys on kaksikielinen, virallisten sääntöjen tulee olla vain yhdellä kielellä. Tässä on suomenkielinen käännös.

INIÖ DELTIDSBOENDE – INIÖN OSAVUOSIASUKKAAT RF

1 §   NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Iniö deltidsboende  – Iniön osavuosiasukkaat rf  ja sen kotipaikka on Iniö. Yhdistyksen kieli on ruotsi ja suomi. Rekisteröimiskieli on ruotsi.

2 §   TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tehtävä on viedä yhteen iniöläiset osavuosiasukkaat, valvoa heidän kollektiivisia etujaan sekä toimia heidän puolestaan viranomaisyhteyksissä, edistää positiivista ja luonnollista kontaktia alueen väestön kanssa sekä vaalia alueen traditioita. Tukeakseen toimintaansa yhdistys voi asianomaiset luvat saatuaan järjestää arpajaisia ja myyjäisiä.

3 §  JÄSENET

Yhdistyksen  varsinaisiksi jäseniksi voidaan valita henkilöitä, jotka omistavat kiinteistön alueella ja heidän perhejäsniään sekä sellaisia, joilla on vähintäin vuoden kestävä vuokrasopimus, kuten myös Iniössä kirjoilla olevia vakituisia asukkaita. Jäseniksi voidaan hyväksy myös ulkomaalaisia.

Varsinaisen jäsenen velvollisuus on maksaa vuosikokouksen määräämä liittymis- ja vuosimaksu. Jäsen, joka ei maksa jäsenmaksua tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti tai muulla tavalla ei ole jäsenyyden arvoinen, voidaan erottaa jäsenyydestä. Jokaisella 18 vuotta täyttäneellä maksun maksaneella jäsenellä on äänioikeus.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet. Jäsen voi erota ilmoittamalla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai pyytämällä merkinnän asiasta yhdistyskokouksen pöytäkirjaan. 

Henkilö, joka ansiokkaasti on työskennellyt yhdistyksen hyväksi, voidaan yhdistyskokouksessa nimittää kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Nämä on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta. Saadut jäsenoikeudet jäävät voimaan.

4 §  HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäseniä ovat puheenjohtaja, neljä jäsentä sekä kaksi varajäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja heidät valitaan siten, että kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen valitaan vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, varainhoitajan sekä muut tarvittavat virkailijat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan, kehotuksesta aina kun nämä pitävät asiaa välttämättömänä tai kolmen hallituksen jäsenen esityksestä.

Hallitus on päätösvatainen kun vähintäin puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien, on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni on ratkaiseva. Henkilövaaleissa tosin asia ratkaistaan arvalla.

5 §   YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 §  TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös siihen kuuluvine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus tulee jättää tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä tulee olla kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vuosikokous valitsee nämä vuodeksi kerrallaan.

7 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset. Kokouskutsu tulee lähettää viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla kokous kansallisessa lehdessä.

8 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivämääränä ennen heinäkuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen kokouksen pitäessä tätä välttämättömänä tai jos vähintain kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti esittää tietyn asia käsittelemistä. Kokous tulee pitää 30 päivä kuluessa esityksestä.

Yhdistyken kokouksessa jokaisella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Jos äänet menevät tasan, vaalit ratkaistaan arvalla; muissa asioissa puheenjohtajan mielipide on ratkaiseva.

9 §  VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen
6. tilinääätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille kirjanpitovelvollisille
7. toimintasuunitelman, talousarvion, liittymismaksun ja jäsenmaksun hyväksyminen
8. puheenjohtajaen ja niiden hallituksen jäsenten valitseminen, jotka ovat erovuorossa
9. kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
10. tarvittavien valiokuntien ja lautakuntien sekä mahdollisten muiden luottamushenkilöiden valinta
11. muut kutsussa mainitut asiat
12. muut asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa että kokouksessa käsitellään tietty asia, hänen tulee ilmoittaa tästä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan mainita kokouskutsussa.

10 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätls sääntöjen muuttamisesta tulee käsitellä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa ja tehdään vähintäin kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa tulee mainita, että tullaan käsittelemään sääntömuutosta.

11 §  YHDISYKSEN PURKAMINEN

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta tulee käsitellä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous, ja molemmissa päätös tulee tehdä kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa tulee mainita, että kokouksen purkaminen tullaan käsittelemään.

Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat tulee käyttää yhdistyksen päämäärien edistämiseksi purkavan kokouksen päätöksen mukaisesti. Jos yhdisty lakkautuu, varat tulee käyttää samaan tarkoitukseen

12 §    Muutoin noudatetaan yhdistyslakia.